Het strategisch project Denderland wil werk maken van een kwalitatieve en klimaatgezonde ontwikkeling van het Denderland. Dit gebied kent immers belangrijke uitdagingen op vlak van demografie, mobiliteit, economie, open ruimte en klimaat. Uitdagingen die best worden aangepakt op regionale schaal.

Een regionale aanpak is echter niet evident, aangezien de gemeenten in de regio behoren tot drie verschillende provincies en twee gewesten: Denderland omvat het stroomgebied van de Dender tussen Ath en Aalst. 

Nieuwe aanpak ruimtelijke planning

Via een proces van overleg en samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners wil de Provincie gebiedsgerichte ontwikkeling in de regio stimuleren. Centraal staat de vraag waar we met onze open en verstedelijkte ruimte naartoe willen. 

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de lokale overheden en middenveldorganisaties in het gebied, waaronder Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Deze nieuwe manier van ruimtelijke planning vertrekt dus vanuit de noden en de daadkracht van de regio zelf.

Van een centraal idee naar 3 kernthema's

Het strategisch project Denderland richt zich op 3 kernthema’s, namelijk een beleefbaar, veerkrachtig en energiek Denderland. Voor elk thema werden een aantal doelstellingen met daaraan gekoppelde acties opgesteld.

Heel wat acties en thema’s hebben linken met het projectdossier ‘Versterkt Streekbeleid’ voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Eens een aantal acties concreter gemaakt zijn, bekijken we welke we vanuit het Streekoverleg kunnen uitrollen of mee ondersteunen.