De Denderstreek en de Vlaamse Ardennen zijn gekend als fijne en soms uitdagende plekken om te fietsen. Recreatief fietsverkeer is een belangrijke troef voor de toeristische ontwikkeling van de regio. Daarnaast zitten ook functionele fietsverplaatsingen in de lift. De fiets heeft al langer een belangrijk aandeel in het woon-schoolverkeer, maar kent ook een groeiend belang bij het woon-werkverkeer en woon-winkelverkeer.

Het Streekoverleg wil de inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen verder motiveren om vaker voor de fiets te kiezen. Extra fietskilometers zijn positief voor de gezondheid en het milieu en verkleinen de druk op het wegennet en de parkeervoorzieningen.

BOUWEN AAN EEN STERK FIETSNETWERK

Het Streekoverleg ondersteunt de gemeenten daarom in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Sterk fietsbeleid steunt namelijk op de uitbouw van een veilig, fijnmazig en aantrekkelijk fietsnetwerk. Een fietsroute is immers geen ononderbroken fietspad, maar een keten van comfortabele en veilige fietsinfrastructuur.

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) is het voornaamste gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk. Het BFF dient als toetsingskader voor de bestaande en geplande (wegen)infrastructuur. Dit betekent dat nagegaan wordt in hoeverre de bestaande infrastructuur op het netwerk beantwoordt aan de noodzakelijke comfort- en veiligheidsvereisten om te fietsen.

Het Streekoverleg ondersteunt de lokale besturen in de uitbouw van het BFF op gemeentewegen door een gedetailleerde analyse van de huidige toestand, begeleiding bij het verkrijgen van subsidiëring voor verbeteringswerken en het samenbrengen van gemeenten voor grensoverschrijdende projecten.

FIETSSNELWEGEN

De hoofdroutes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) worden op initiatief van de Vlaamse provincies omgebouwd tot fietssnelwegen. Deze routes vormen de belangrijkste schakels in het functioneel fietsnetwerk en liggen in Oost-Vlaanderen veelal langs spoorwegen of op oude spoorwegbeddingen. De vernieuwde website fietssnelwegen.be geeft een overzicht van het netwerk, de huidige realisaties en geplande werken.