Vormen van gedeelde mobiliteit zijn aan een opmars bezig. De basis van het idee is dat een gebruiker niet langer zelf de ‘mobiliteit’ bezit, maar er gebruik van kan maken op het moment dat dit nodig is. Zowel voor het delen van fietsen als van auto’s bestaan vandaag reeds heel wat varianten. Ook carpoolen kan beschouwd worden als een vorm van gedeelde mobiliteit.

WAAROM AUTODELEN?

Jaar na jaar neemt het autobezit toe in Vlaanderen. In de meeste gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen is er ondertussen gemiddeld meer dan 1 personenwagen voor elke 2 inwoners ingeschreven. Het rechtstreekse gevolg van dit stijgende autobezit is dat een groot deel van de openbare ruimte vandaag gebruikt wordt om privéwagens te stockeren. Auto’s staan dan ook het overgrote deel van de dag werkloos aan de kant.

Inzetten op deelwagens zorgt ervoor dat je aan een gelijke mobiliteitsbehoefte kan voldoen met minder wagens. Een deelwagen vervangt tot 12 privéwagens. Autodelen is gebaseerd op een eenvoudig principe. De auto wordt enkel gebruikt wanneer hij nodig is. Het volgende moment kan dezelfde auto dan gebruikt worden door iemand anders. Dit eenvoudig principe zorgt voor aanzienlijke sociale en economische voordelen en draagt bij aan een milieuvriendelijkere mobiliteit.

GREEN DEAL gedeelde mobiliteit

Met de ondertekening van de Green Deal van de Vlaamse overheid engageren het Streekoverleg en SOLVA zich om gedeelde mobiliteit in de regio actief te promoten. We worden er immers allemaal beter van.

  • minder voertuigen die nutteloos stilstaan? CHECK!
  • minder parkeerdruk? CHECK!
  • bewuster omgaan met mobiliteitskeuzes? CHECK!
Wat doen we concreet?

Als onderdeel van het actieplan:

  • krijgen lokale besturen ondersteuning en informatie rond deelwagens en deelfietsen
  • werken we het concept mobipunten mee uit voor de regio
  • leggen we gedeelde mobiliteit op tafel van de vervoerregioraden, waar de regionale mobiliteit van morgen wordt uitgetekend

Kortom, we zorgen dat gedeelde mobiliteit de plaats krijgt die het verdient in ons regionaal mobiliteitsbeleid.

MOBILITEITSKNOOPPUNTEN OP BUURTNIVEAU

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. Om van Mobipunten duurzame en aantrekkelijke mobiliteitshubs te maken, zijn vormen van gedeelde mobiliteit essentieel.

Het Streekoverleg participeert actief mee in de stuurgroep Mobipunten en bekijkt op welke manier het concept in de regio kan worden ingepast.

Sinds januari 2018 kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek verder uit te bouwen. Mobipunten is een initiatief van Taxistop en Autodelen.net en kadert binnen het Interreg Noordzee project Share-North, gecofinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen.