initiële doelstelling pwa

Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) was een gemeentelijke dienst met een tweeledig doel:

  • Laaggeschoolden tewerkstellen, in nauwe samenwerking met de VDAB: zij voerden activiteiten uit die niet of moeilijk gerealiseerd kunnen of mogen worden door het gewone arbeidscircuit
  • Integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt bevorderen

In de meeste gemeenten ondersteunden de PWA'ers de eigen gemeentelijke diensten. Zij werden bijvoorbeeld ingezet als stadswacht, in de speelpleinwerking, als begeleiders van busvervoer voor scholen en in de klusjesdienst.

stopzetting PWA

Door allerlei gewijzigde regelgeving en door de maatschappelijke evoluties is de werking van het PWA sterk afgezwakt. Sinds 1 juli 2014 is in uitvoering van de zesde staatshervorming de bevoegdheid over PWA's overgedragen aan de gewesten. Vlaanderen heeft hierop beslist om de huidige werking van het PWA vanaf 01/01/2018 definitief stop te zetten en te vervangen door Wijk-werken.

Wijk-werken als activerende maatregel

Sommige werkzoekenden hebben een zogenaamde grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat zij om diverse redenen niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze personen is deeltijds en/of voltijds werk niet onmiddellijk haalbaar.

Via het nieuwe Wijk-werken krijgen zij de kans om een zeer beperkt aantal uren te presteren in een laagdrempelige werkomgeving en zo stap voor stap competenties bij te leren. Het is de bedoeling dat zij maximum na 6 maanden de volgende stap in het traject naar werk zetten. Bijvoorbeeld door een stage te doen, een opleiding te volgen, ... Zo vormt het nieuwe Wijk-werken het bestaande PWA-systeem om tot een activerend werkgelegenheidsinstrument.

Wijk-werken geclusterd

Waar vroeger elke gemeente een autonome PWA-werking had, is er voor het Wijk-werken een minimum schaalgrootte van 60.000 inwoners vereist. Gaan werken in clusters bleek dus de voor de hand liggende oplossing. 

Na veel overleg tussen de lokale besturen is de puzzel van het Wijk-werken in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen gelegd. De lokale besturen die Wijk-werken willen organiseren, werken in de regio vanaf 2018 in vier clusters.  Deze clusters zullen het Wijk-werken coördineren voor hun clusterwerkingsgebied. 

Het gaat om volgende clusters:

Aalst, Herzele, Geraardsbergen en Oudenaarde worden voor hun cluster de hoofdverantwoordelijke.

Gavere sluit aan bij de cluster Nazareth.

Brakel, Kluisbergen, Maarkedal en Wortegem-Petegem beslisten niet toe te treden tot een cluster. De VDAB zal het Wijk-werken voor deze gemeenten organiseren binnen hun bestaande dienstverlening. Wellicht zal dat gebeuren vanuit hun kantoren in Oudenaarde of Ronse.

 

LAATSTE NIEUWS

Alle betrokken lokale besturen hebben hiervoor de nodige gemeenteraadsbesluiten genomen. De komende weken wordt de oprichting van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden nog geformaliseerd.

Vanuit het Streekoverleg blijven we de werking van de 4 clusters ondersteunen. In overleg met de vier clusters en de VDAB zullen wij ook een Lerend Netwerk opstarten voor het personeel dat het Wijk-werken in hun cluster dient uit te werken en vorm te geven. 

Meer info

HOE WIL HET STREEKOVERLEG DE REGIO HIERIN ONDERSTEUNEN?

In samenwerking met de VDAB en de huidige PWA’s wenste Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen tijdig te komen tot een regiodekkende invulling van Wijk-werken. We duwen mee aan de kar opdat elk lokaal bestuur het werkgelegenheidsbeleid mee vorm kan geven, in nauw overleg met het OCMW.

Mee dankzij onze inzet zijn we eind december 2017 gekomen tot werkbare clusters en een kwalitatieve invulling van het Wijk-werken in de regio.

Het Streekoverleg formuleerde deze ambitie in haar ESF-project "Versterkt streekbeleid".