Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die we rond het ruime thema arbeidsmarkt uitvoeren.

regionetwerk werk en economie

Het regionetwerk is in 2019 van start gegaan en bestaat uit de schepenen en ambtenaren bevoegd voor lokale economie uit Zuid-Oost-Vlaanderen.

Ambities:

  • Informeren, inspireren, ondersteunen
  • Voeding geven aan de strategische overlegorganen van SOLVA | Streekoverleg
  • De ambities voor de regio een stap dichterbij brengen

Werkgroep duaal leren

Het Streekoverleg neemt initiatieven voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo willen we het aanbod voor duaal leren bijvoorbeeld aanwakkeren.

Na een eerste infomoment gingen we samen met VOKA van start met een werkgroep duaal leren.


Lokaal werken aan werk

Streekoverleg gaat op lokaal vlak een uitgebreid en doorgedreven samenwerkingsverband aan om de werkloosheidgraad terug te dringen.

Ondertussen schreven we een plan op maat uit van Ronse (Maatwerkplan Ronse) en Geraardsbergen (Concordia 2020), die we nog altijd opvolgen en momenteel ook actualiseren.


Clusters regierol sociale economie

Samen met de twee clusters sociale economie in de regio wil het Streekoverleg Sociale Economie beter bekend maken en nagaan welke rol of taken deze kunnen opnemen voor de lokale besturen.


Lerend Netwerk voor OCMW-trajectbegeleiders art.60

Van elkaar leren om te komen tot een hogere doorstroom naar opleiding en effectieve tewerkstelling, dat is de ultieme doelstelling van dit Lerend Netwerk.


Van PWA naar Wijkwerken

De PWA-werking is sinds januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken. Streekoverleg begeleidde deze overgang en maakt de concrete vertaling voor de regio. We blijven het Wijkwerken ook verder ondersteunen, onder andere via een Lerend Netwerk.