Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die we rond het ruime thema arbeidsmarkt uitvoeren.

Thematische Werkgroep Werkgelegenheid

Deze thematische werkgroep is op 30 maart 2017 van start gegaan.

De werkgroep zal de vastgelegde acties mee uitvoeren en opportuniteiten aanbrengen. Externe expertise wordt waar nodig betrokken.

De thematische werkgroep bestaat uit een 25-tal vertegenwoordigers van lokale besturen, sociale partners, de Provincie en andere regionale partners.


Werkgroep duaal leren

Het Streekoverleg neemt initiatieven voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo willen we het aanbod voor duaal leren bijvoorbeeld aanwakkeren.

Na een eerste infomoment gingen we samen met VOKA van start met een werkgroep duaal leren. De datum voor de volgende vergadering van de werkgroep moet nog vastgelegd worden.


Lokaal werken aan werk

Streekoverleg gaat op lokaal vlak een uitgebreid en doorgedreven samenwerkingsverband aan om de werkloosheidgraad terug te dringen.

Ondertussen schreven we een plan op maat uit van Ronse (Maatwerkplan Ronse) en Geraardsbergen (Concordia 2020), die we nog altijd opvolgen. Binnenkort volgt Aalst en hopelijk daarna ook andere steden en/of gemeenten uit de regio.


Clusters regierol sociale economie

Samen met de twee clusters sociale economie in de regio wil het Streekoverleg Sociale Economie beter bekend maken en nagaan welke rol of taken deze kunnen opnemen voor de lokale besturen.


Lerend Netwerk voor OCMW-trajectbegeleiders art.60

Van elkaar leren om te komen tot een hogere doorstroom naar opleiding en effectieve tewerkstelling, dat is de ultieme doelstelling van dit Lerend Netwerk.


Van PWA naar Wijkwerken

De PWA-werking is sinds januari 2018 omgevormd tot Wijkwerken. Streekoverleg begeleidde deze overgang en maakt de concrete vertaling voor de regio. We blijven het Wijkwerken ook verder ondersteunen, onder andere via een Lerend Netwerk.


Regiokalender werk en economie

Geeft voor 2018 een overzicht van de (boven)lokale initiatieven rond werk en economie. We willen hiermee de verschillende initiatieven in de regio beter op elkaar afstemmen.