Binnen het algemeen werkgelegenheidsbeleid kan elk lokaal bestuur of een cluster van lokale besturen (met een vergelijkbaar arbeidsmarktprofiel) eigen accenten leggen om de lokale inkleuring weer te geven.

Deze accenten kunnen in een aantal stappen vertaald worden in een samenwerkingsovereenkomst, met als doel de matching van vraag en aanbod in steden/gemeenten te optimaliseren.

Belangrijk is dat het om een inclusief arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid gaat, waarbij naast de lokale besturen ook de VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren betrokken zijn. Specifieke aandacht gaat uit naar jeugdwerkloosheid en ouderen.

In het verleden hebben we deze oefening al met Ronse en Geraardsbergen uitgevoerd. Het ‘Maatwerkplan Ronse’ (2012) en ‘Concordia 2020’ (2013) voor Geraardsbergen zijn daar de resultaten van. Momenteel is de samenwerkingsovereenkomst in Aalst in opmaak.

Wat wil het Streekoverleg bereiken?

We willen de kleinere lokale besturen overtuigen van de meerwaarde om een eigen lokaal werkgelegenheidsbeleid te bepalen en mee vorm te geven. Dit kunnen ze door een procesmatige samenwerking aan te gaan met de VDAB, Wijk-werken (het vroegere PWA), OCMW en andere relevante arbeidsmarktactoren en opleidingsorganisaties.

Dit verloopt in volgende stappen:

  • Analyse van de werkzoekenden en de aangeboden vacatures
  • Omschrijving van de knelpunten
  • Omschrijving van de specifieke kenmerken van de lokale arbeidsmarkt

Het uiteindelijke doel? Komen tot een concreet actieplan, inclusief de nodige samenwerking en interactie op lokaal vlak. Dit kan vanuit de eigen gemeente of stad gebeuren of in een cluster van gemeenten.

De opvolging en actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst gebeurt door een beperkte stuurgroep die drie à vier maal per jaar vergadert.

Hoe pakt het Streekoverleg dit aan?

Binnen het ESF-project "Versterkt streekbeleid" willen we volgende zaken uitvoeren:

  • Tegen voorjaar 2019 willen we minstens 5 samenwerkingsovereenkomsten met lokale besturen en/of clusters afgerond hebben in de regio.
  • Permanente opvolging, bijsturing en uitwerken van nieuwe acties
  • Bovenlokaal overleg organiseren als stimulans en om signalen te vertalen naar de hogere overheden toe