Dit is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt hierbij gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.

GROEN LICHT VOOR NIEUW SYSTEEM VAN DUAAL LEREN

Het nieuwe systeem van duaal leren startte op 1 september 2019. Dat besliste de Vlaamse Regering op 1 december 2017 bij de tweede stemming over het desbetreffende decreet.

Het moet een volwaardig alternatief en uitbreiding naar het voltijds onderwijs worden voor het huidige systeem van deeltijds leren en werken. Voor veel jongeren vormt dit immers de laatste uitweg na een mislukte 'klassieke' schoolloopbaan.

De bevoegde ministers, Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Werk), willen zo vermijden dat jongeren die schoolmoe zijn zonder diploma uit het onderwijs stappen.

We zetten de belangrijkste wijzigingen uit het aangepaste decreet op een rij:

  • De uitbreiding tot 55 duale studierichtingen blijft normaal overeind. Deze worden in het schooljaar 2018-2019 als proeftuin opgestart en vallen onder het proeftuindecreet. Begin 2018 wordt hierover een nieuw besluit goedgekeurd,  gelijkaardig aan het vorige besluit over de uitbreiding van het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’.
  • Het nieuwe besluit zal zekerheid geven over welke studierichtingen vanaf schooljaar 2018-2019 duaal worden. Wellicht wordt niet meer afgeweken van de 55 geselecteerde studierichtingen.
  • Het nieuwe besluit zal ook de manier bepalen waarop scholen kunnen instappen in de bestaande en nieuwe trajecten. Ofwel beperkt de Vlaamse Regering het aantal scholen en voorzien zij hierbij een financiële incentive (zoals in het vorige decreet). Ofwel wordt het aantal scholen open gelaten maar is er geen financiële incentive.
  • Nog dit parlementair jaar verwachten we de goedkeuring van het decreet en de nodige uitvoeringsbesluiten. Hierdoor kunnen op 1 september 2018 al een aantal bepalingen van het decreet in werking treden. Zo zullen de klassenraden al adviezen kunnen uitbrengen over arbeidsmarktrijpheid en -bereidheid. Andere bepalingen worden met een jaar uitgesteld, zoals de gedeeltelijke gelijktrekking van financiering van de verschillende aanbieders duaal leren.
  • De opleidingsverstrekkers en de SERV-partners dienen nog tot een consensus te komen rond onder andere de schoolvakantieregeling, de leervergoeding en de kwaliteitsborging van mentoren op een werkplek. Indien de gesprekspartners niet tot een consensus komen, zal de overheid de verschillende standpunten onderzoeken en zelf een voorstel uitwerken. Beide pistes kunnen leiden tot een aanpassing van het decreet van 10 juni 2016. Inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2019. 

WAT VERSTAAT MEN ONDER DUAAL LEREN

Meer opleiding op de werkvloer 

Jongeren vanaf 15 jaar zullen in dit nieuwe systeem minstens 14 uur per week ervaring op de werkvloer opdoen.  De combinatie 'leren op school' en 'leren op de werkvloer' zal de motivatie van vele jongeren verhogen. Zij krijgen ondersteuning van zowel een leerkracht als van een mentor die instaat voor begeleiding en opleiding op de werkvloer en die hen mee evalueert.  Bovendien kan een jongere pas van start gaan met duaal leren en werken als er voor hen een werkplek gevonden werd. Resultaat? De jongeren leren meer dan nu op de werkvloer, behalen een diploma gelijkwaardig aan dat van het voltijds secundair en zijn zo beter voorbereid voor de arbeidsmarkt. 

Nog niet klaar voor duaal leren? 

Leerlingen die willen instappen in duaal leren en werken maar er nog niet klaar voor zijn, kunnen een voorbereidend traject volgen: de aanloopfase. Tijdens die fase kunnen zij hun vakkennis, sollicitatievaardigheden of arbeidsmarktattitudes vergroten. Dit valt te vergelijken met de huidige brugprojecten in het Deeltijds Leren en Werken.

Elke school kan duaal leren en werken aanbieden 

Elke school die dat wil (voltijds onderwijs, deeltijds onderwijs, Syntra-lesplaatsen), kan vanaf 1 september 2018 duaal leren en werken organiseren. Voorlopig wel binnen het proeftuindecreet. Dit op voorwaarde dat hun aanvraag erkend wordt en in afwachting van de algemene invoering van het decreet duaal leren.

Scholen kunnen naast beroepsgerichte studierichtingen ook technische richtingen duaal aanbieden.

Tot nu toe bieden 83 scholen en Syntra-lesplaatsen al één of meerdere studierichtingen duaal leren en werken aan. Dit kadert binnen het proefproject 'Schoolbank op de werkplek'. Dat werd opgestart en dit schooljaar uitgebreid ter voorbereiding van de definitieve uitrol van duaal leren en werken.

Ook in onze regio bieden een aantal scholen en Syntra-lesplaatsen al studierichtingen duaal leren en werken aan.

WERKGROEP DUAAL LEREN

Het Streekoverleg en haar partners willen deze transitie en de gevolgen ervan nauwgezet opvolgen. Dit werd ook opgenomen in ons ESF-project "Versterkt streekbeleid". Voka zal hierbij de trekkersrol invullen. Een werkgroep Duaal leren werd ondertussen in het leven geroepen.