Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Solva bouwen aan een structurele samenwerking

SOLVA is de streekintercommunale die actief is binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Talrijke raakvlakken tussen SOLVA en het Streekoverleg vormden midden 2016 de aanleiding voor gesprekken om te komen tot een nauwere samenwerking en wisselwerking. Beide organisaties willen de opportuniteiten die een sterkere samenwerking biedt ten volle inzetten voor de regio. Zo kan immers op de meest kostenefficiënte en resultaatgerichte manier gewerkt worden.

In het najaar van 2016 resulteerde het overleg tussen de voorzitters van de betrokken organisaties en hun leidinggevenden in de nota 'Traject naar samenwerkingsverband tussen SOLVA - StreekoverlegZOV'. Deze nota werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Solva op 6 september 2016 en door het regionaal Burgemeesters- en Parlementairenoverleg van 16 september 2016.

Eén missie

Uit de gesprekken werd duidelijk dat beide organisaties over een nagenoeg identiek werkingsgebied, missie, thema's, organisatie en financiering beschikken. De werkingen van beide organisaties op elkaar afstemmen, lijkt daarom de volgende logische stap.

Op extern en intern niveau ontplooit zich voor SOLVA en Streekoverleg dan ook volgende gezamenlijke ambitie: "Bouwen aan de socio-economische vooruitgang van de streek Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij beide organisaties alle initiatieven op alle relevante domeinen kunnen nemen die hiertoe bijdragen."  

Optimalisatie op diverse vlakken

Met deze uitgangspunten kunnen nu toekomstige gemeenschappelijke stappen genomen worden om te komen tot een betere samenwerking en wisselwerking. Dit zal vooral positief bijdragen op de volgende drie vlakken: 

  • Bestuurlijk: één goed gestructureerde en dynamische organisatie met perfect op elkaar afgestemde bestuursorganen
  • Overlegorganen: een efficiënte vertegenwoordiging van de leden op de overlegmomenten die SOLVA of Streekoverleg samen organiseren en waarbij beide organisaties de agenda samenstelden
  • Personeel: een verhoogde capaciteit en expertise bij beide organisaties. De medewerkers kunnen complementair ingezet worden bij communicatie, overleg, kennisopbouw, onderzoek en het gemeenschappelijk ontwikkelen en realiseren van de (intergemeentelijke) projecten. Dit moet ook leiden tot optimalisatie van de interne werkingen en betere spreiding van de overheadkosten.