Voor een aantal wegen in de regio zijn al meer dan 20 jaar plannen opgemaakt. Deze zijn echter nog altijd niet gerealiseerd. En toch is dit een noodzaak in het kader van de socio-economische ontwikkeling van de regio.

We willen het ruime regionale draagvlak inzake deze noodzakelijke ontsluiting continueren/versterken en de nodige opvolging en signaalfunctie permanent waarnemen en concreet invullen.  

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor de wegendossiers de focus op:

  • Opnemen van een permanente signaalfunctie naar de hogere overheden toe om over te gaan tot een snelle realisatie van deze ontbrekende schakels. 
  • Behouden, versterken en zichtbaar maken van het bestaande ruime draagvlak in de regio.
  • Organiseren van een jaarlijks regionaal infomoment over de stand van zaken van deze wegendossiers met toelichting van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Aanleveren van beschrijvend- en cijfermateriaal om het economisch nut van deze noodzakelijke wegendossiers te onderbouwen. 

Ondersteunend cijfermateriaal

De realisatie van drie prioritaire noord-zuid wegendossiers (N60, N42 en N41) is noodzakelijk voor de regionale economie van Zuid-Oost-Vlaanderen. We hebben dit onderbouwd via onderstaand dossier: