Sinds januari 2018 kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept Mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek verder uit te bouwen.

MobipuntenĀ is een initiatief van Taxistop en Autodelen.net en kadert binnen het Interreg Noordzee project Share-North, gecofinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. Om van Mobipunten duurzame en aantrekkelijke mobiliteitshubs te maken, zijnĀ vormen van gedeelde mobiliteit essentieel.

Het Streekoverleg participeert actief mee in de stuurgroep Mobipunten en bekijkt op welke manier het concept in de regio kan worden ingepast.