initiële doelstelling pwa

Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een gemeentelijke dienst met een tweeledig doel:

  • Laaggeschoolden tewerkstellen, in nauwe samenwerking met de VDAB: zij voeren activiteiten uit die niet of moeilijk gerealiseerd kunnen of mogen worden door het gewone arbeidscircuit
  • Integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt bevorderen

In de meeste gemeenten ondersteunen de PWA'ers de eigen gemeentelijke diensten. Zij worden bijvoorbeeld ingezet als stadswacht, in de speelpleinwerking, als begeleiders van busvervoer voor scholen en in de klusjesdienst.

stopzetting PWA

Door allerlei gewijzigde regelgeving en door de maatschappelijke evoluties is de werking van het PWA sterk afgezwakt. Sinds 1 juli 2014 is in uitvoering van de zesde staatshervorming de bevoegdheid over PWA's overgedragen aan de gewesten. Vlaanderen heeft hierop beslist om de huidige werking van het PWA vanaf 01/01/2018 definitief stop te zetten en te vervangen door Wijk-werken.

Wijk-werken als activerende maatregel

Sommige werkzoekenden hebben een zogenaamde grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat zij om diverse redenen niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze personen is deeltijds en/of voltijds werk niet onmiddellijk haalbaar.

Via het nieuwe Wijk-werken krijgen zij de kans om een zeer beperkt aantal uren te presteren in een laagdrempelige werkomgeving en zo stap voor stap competenties bij te leren. Het is de bedoeling dat zij maximum na 6 maanden de volgende stap in het traject naar werk zetten. Bijvoorbeeld door een stage te doen, een opleiding te volgen, ... Zo vormt het nieuwe Wijk-werken het bestaande PWA-systeem om tot een activerend werkgelegenheidsinstrument.

Start Wijk-werken uitgesteld

Omdat de hervorming van PWA naar Wijk-werken zo ingrijpend is, is de ingangsdatum van het Wijk-werken ondertussen verplaatst naar 1 januari 2018 in plaats van 1 juli 2017. Hierdoor is er meer ruimte om iedereen grondig te informeren over de nieuwe visie en kan iedereen zich sterker voorbereiden op de nieuwe rol die zij daarin hebben.

Vlaams minister Philippe Muyters: “De timing wijzigt, de visie doet dat niet. In plaats van mensen eeuwigdurend in een statuut te plaatsen, kiezen we ervoor om hen sterker te maken en competenties aan te reiken zodat ze op een dag hun weg kunnen vinden naar een andere job. Door meer tijd te nemen voor de praktische uitwerking krijgen de lokale besturen, die in dit nieuwe systeem nog steeds vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen, ook meer tijd om zich te organiseren en hun rol met succes op te nemen.”  

hoe wil het Streekoverleg de regio hierin ondersteunen?

In samenwerking met de VDAB en de huidige PWA’s wil Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen komen tot een regiodekkende invulling van Wijk-werken tegen het najaar van 2017.

Het Streekoverleg formuleerde deze ambitie in haar ESF-project "Versterkt streekbeleid". Hierin zijn ook acties opgenomen rond de hervorming van PWA naar Wijk-werken.

We gaan stapsgewijs naar Wijk-werken:

  • Infosessie 8 december 2016: met mandaat van de aanwezigen op de infosessie volgt het Streekoverleg dit thema verder op. We organiseren de nodige overleg- en infomomenten in de regio.
  • Voorjaar 2017: digitale bevraging bij de 22 PWA's om cijfermateriaal te verzamelen. Doel: een eerste indicatieve tekening van de transitie van PWA naar Wijk-werken in de regio mogelijk maken. Lees hier de resultaten van deze bevraging na.
  • April 2017: uitwerking van ontwerpdecreet Wijk-werken door de Vlaamse Regering. Hierin is bepaald dat 60.000 inwoners de minimum schaalgrootte vormt om Wijk-werken te organiseren.
  • Tot 31 december 2017: verder voorbereidend overleg om te komen tot werkbare clusters en een kwalitatieve invulling van het Wjk-werken in de regio

Onderstaande kaart van ons werkingsgebied met voor elke gemeente/stad het aantal inwoners laat toe de oefening tot werkbare clusters alvast te maken.