initiële doelstelling pwa

Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een gemeentelijke dienst met een tweeledig doel:

 • Laaggeschoolden tewerkstellen, in nauwe samenwerking met de VDAB: zij voeren activiteiten uit die niet of moeilijk gerealiseerd kunnen of mogen worden door het gewone arbeidscircuit
 • Integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt bevorderen

In de meeste gemeenten ondersteunen de PWA'ers de eigen gemeentelijke diensten. Zij worden bijvoorbeeld ingezet als stadswacht, in de speelpleinwerking, als begeleiders van busvervoer voor scholen en in de klusjesdienst.

stopzetting PWA

Door allerlei gewijzigde regelgeving en door de maatschappelijke evoluties is de werking van het PWA sterk afgezwakt. Sinds 1 juli 2014 is in uitvoering van de zesde staatshervorming de bevoegdheid over PWA's overgedragen aan de gewesten. Vlaanderen heeft hierop beslist om de huidige werking van het PWA vanaf 01/01/2018 definitief stop te zetten en te vervangen door Wijk-werken.

Wijk-werken als activerende maatregel

Sommige werkzoekenden hebben een zogenaamde grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat zij om diverse redenen niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze personen is deeltijds en/of voltijds werk niet onmiddellijk haalbaar.

Via het nieuwe Wijk-werken krijgen zij de kans om een zeer beperkt aantal uren te presteren in een laagdrempelige werkomgeving en zo stap voor stap competenties bij te leren. Het is de bedoeling dat zij maximum na 6 maanden de volgende stap in het traject naar werk zetten. Bijvoorbeeld door een stage te doen, een opleiding te volgen, ... Zo vormt het nieuwe Wijk-werken het bestaande PWA-systeem om tot een activerend werkgelegenheidsinstrument.

 

LAATSTE NIEUWS

Het "Wijk-werken" wordt nu volop geconcretiseerd om te kunnen starten in januari 2018.

De lokale besturen plegen momenteel druk overleg om clusters van gemeenten en/of steden te vormen die als organisator optreden om het "Wijk-werken" te coördineren voor hun clusterwerkingsgebied. Een cluster dient minimum 60.000 inwoners te omvatten. Zij nemen hierbij een zogenaamde 'regierol' op. 

Als Streekoverleg duwen we mee aan de kar opdat elk lokaal bestuur deze regierol zou invullen. Dit kan immers een belangrijke aanzet zijn om als lokaal bestuur het werkgelegenheidsbeleid mee vorm te geven, in nauw overleg met het OCMW.

We zetten de voornaamste zaken rond het Wijk-werken op een rij:
(bronnen: decreet "Wijk-werken" en omzendbrief VDAB)

 • PWA stopt per 31 december 2017, vanaf 1 januari 2018 komt het Wijk-werken in de plaats. De actieve PWA-werkzoekenden kunnen voor onbepaalde duur naar het nieuwe systeem overgaan.
 • Tegen 30 september 2017 dient elk lokaal bestuur via een collegebesluit te bepalen tot welke cluster zij gaan behoren
 • Tegen uiterlijk 31 oktober 2017 dient er een gemeenteraadsbesluit te zijn met de beslissing onder welke juridische vorm men het Wijk-werken in de cluster zal organiseren
 • VDAB zal 100 personeelsleden detacheren om het Wijk-werken te ondersteunen. Voor 60.000 inwoners wordt 1 VTE ter beschikking gesteld. Per bijkomende schijf van 12.000 inwoners komt daar 0,2 VTE bij.
 • Per gepresteerd uur Wijk-werken zal de organisator eigen inkomsten verwerven. Hiermee kan de organisator eigen personeel aanwerven en de algemene werking uitbouwen. De inkomsten hangen af van de kostprijs van de Wijk-werkcheque, die door de organisator wordt vastgelegd. Deze bedraagt minimum 5,95 euro en maximum 7,45 euro.
 • De werkzoekende Wijk-werker
  • Kan maximum 12 maand in dit systeem werkervaring opdoen
  • Ontvangt 4,10 euro per uur
  • Mag maximum 60 uur per maand en maximum 630 uren per jaar prestaties verrichten in het kader van Wijk-werken, ongeacht het type activiteit
 • Ook de VDAB ontvangt een nog nader te bepalen bijdrage. Deze zal ingezet worden voor de uitbouw van een virtueel platform, het afsluiten van de nodige verzekeringen voor de Wijk-werkers, financiering van verplaatsingsvergoedingen voor de Wijk-werkers en algemene communicatie, ...
 • Op Vlaams niveau wordt een standaardlijst van toegestane activiteiten in het kader van Wijk-werken opgemaakt. Elk lokaal bestuur/cluster heeft de mogelijkheid om hierop afwijkingen te voorzien. Belangrijke toetssteen: er mag geen verdringing zijn van het regulier circuit, zowel economisch normaal circuit als sociale economie.
 • Ook OCMW’s kunnen leefloonklanten toeleiden tot het Wijk-werken.
 • Als een lokaal bestuur beslist om het Wijk-werken niet zelf te organiseren, neemt VDAB dit op zich. Het decreet Wijk-werken voorziet uitdrukkelijk dat elk lokaal bestuur de regierol inzake organisatie van Wijk-werken kan opnemen.

Meer info over Wijk-werken vind je op de website van VDAB. Voor de invulling van de regionale clustervorming kan je binnenkort meer info vinden op deze pagina.      

HOE WIL HET STREEKOVERLEG DE REGIO HIERIN ONDERSTEUNEN?

In samenwerking met de VDAB en de huidige PWA’s wil Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen tijdig komen tot een regiodekkende invulling van Wijk-werken. We plegen hiertoe verder voorbereidend overleg om tegen eind december 2017 te komen tot werkbare clusters en een kwalitatieve invulling van het Wijk-werken in de regio.

Het Streekoverleg formuleerde deze ambitie in haar ESF-project "Versterkt streekbeleid". Hierin zijn ook acties opgenomen rond de hervorming van PWA naar Wijk-werken.

Onderstaande kaart van ons werkingsgebied met voor elke gemeente/stad het aantal inwoners laat toe de oefening tot werkbare clusters alvast te maken.