Eén van de grote uitdagingen in Vlaanderen waar het onderwijs, werkgevers en andere betrokken actoren voor staan, is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit is een complex gegeven.

Ook in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen moeten we deze uitdaging aangaan. 

competentieversterking is de sleutel

Om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen, pleiten wij ervoor voluit in te zetten op competentieversterking van jongeren en werkzoekenden en op meer vraaggerichte opleidingen.

Wij zien een sleutelrol weggelegd voor:

 
Werkplekleren

Via werkplekleren krijgen leerlingen, werkzoekenden (en werknemers) de mogelijkheid om rechtstreeks op de werkvloer kennis te verwerven waarbij men kan proeven van de reële werkomstandigheden in een bedrijf. Dit biedt voordelen voor zowel de lerende als voor het bedrijf: een beter onderbouwde studie- en beroepskeuze, meer voeling met de arbeidsmarkt, verwerving van competenties, ontmoeten van potentiële toekomstige medewerkers.

Wij pleiten er mee voor dat deze methodiek een volwaardige plaats krijgt in alle onderwijs- en opleidingsvormen. Werkplekleren vergroot immers de kansen van jongeren, werkzoekenden (en werknemers) op de arbeidsmarkt. 

Duaal leren

Dit is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt hierbij gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.

 

Wat wil het Streekoverleg bereiken?

Het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid besteedt terecht veel aandacht aan ‘Werkplekleren’. Wij willen in de regio zorgen voor een voldoende en kwalitatief aanbod van werkplekken, stageplaatsen, werkvloeren voor diverse vormen van werkplekleren en/of werkervaring.

We willen in Zuid-Oost-Vlaanderen een voorbeeldrol spelen op vlak van duaal leren en werkplekleren door concrete pilootprojecten op te starten waar school en bedrijven intens samenwerken. We hopen zo het aanbod van kwalitatieve werkplekken sterk te verhogen.

Onze partners in dit verhaal

We willen dit doen in overleg met Voka Oost-Vlaanderen (trekker van de actie duaal leren), het nijverheidsgericht onderwijs, sociale partners, VDAB, sectororganisaties, Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC Oost-Vlaanderen), lokale besturen, ...

werkgroep duaal leren

Voor de actie in verband met duaal leren uit ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" zal Voka de trekkersrol invullen. Na het startmoment met scholen, sectoren en Voka in april 2017, werd beslist een werkgroep Duaal leren in het leven te roepen. De eerstvolgende werkgroep Duaal leren vindt plaats op 25 oktober 2017.